En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és Tecletes, Associació de Mares de Tarragona.

Tecletes, Associació de Mares de Tarragona té la seva seu a l’Avinguda Prat de la Riba 23 esc. A 7-2 43001 Tarragona. NIF: G43948009. Apartat de correus 216 de Tarragona.

Totes les dades sota responsabilitat de Tecletes seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

1. Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Tecletes, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci, per ser o haver estat activista o haver participat en alguna de les nostres activitats, bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats i iniciatives.

Només les persones majors de 16 anys (incloses) poden donar el seu propi consentiment. Per als menors d’aquesta edat es requereix el consentiment dels pares o els tutors legals de l’infant.

2. Quines dades personals tractem?

Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:

• Nom i cognoms, DNI, data de naixement, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon, adreça postal, xarxes socials, nom dels fills/es
• Dades bancàries i aportació econòmica

3. Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Tecletes similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent. El tractament de les teves dades com a soci/a està legitimat en resultar necessari per complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

4. Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Tecletes i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.

5. Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit a Tecletes enviant un email a l’adreça electrònica info@tecletes.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal.